Regulacje Prawne

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.vivadivani.pl prowadzony jest przez spółkę STARK Polstermöbel SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Swidwine (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wiejska 11; 78-300 Swidwin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000297855; Sąd Rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50.000,- zł wpłacony w całości.; NIP: 6722017935; REGON: 320466989;
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
  3. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  3. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godziny (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  4. Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pomocą: Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pomocą: Sprzedawca udostępnia następujące numery telefonów do składania Zamówień za ich pomocą: +48883441954; +48790777995 – dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 09:00 do 16:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora). Zamówienie złożone za pomocą telefonu powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.

  UWAGA! Zmiany w zamówieniach można składać do 24 godzin od złożenia zamówienia! Wydłuży to czas realizacji. Produkcja mebli rozpoczyna się od momentu ostatniej zmiany w zamówieniu.

 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: w gotówce w naszym salonie, płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr. konta92 2030 0045 1110 0000 0404 0730 Bank BGŻ BNP Paribas);
  2. UWAGA!!! W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST WYMAGANA WPŁATA ZALICZKI MIN. 30%
 5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: transport własny Sprzedawcy albo odbiór osobisty.
  2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Niemcach (Berlin -Brandenburg).
  3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 tygodni od daty potwierdzenia zamowenia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. ZWROTY TOWAROW
  1. Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W tym celu Konsument powinien w tym terminie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony produkt. Zwrotowi podlega uiszczona cena produktu. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
  2. Jednakże możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego oświadczeniu. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne zamówienie klienta (meble o określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze obicia). Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.
 7. REKLAMACJE
   1. Sklep odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania poprzez wysłanie odpowiedzi listem e-mail, lub w inny sposób, określony przez strony.
   2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
   3. Sklep odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia zakupu wady produktów (niezgodność z umową).
   4. W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować Sklep o wadach najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnego, w razie kolizji przepisów, pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla Kupującego.
  2. UWAGA!!! W przypadku zmiany terminu dostawy przez kupującego/zamawiającego, firma VIVA DIVANI nalicza opłatę za magazynowanie i przechowanie mebli w kwocie 5zł netto od mebla za dobę. Koszty te nie podlegają zwrotom i są pobierane tylko i wyłącznie w przypadku zmiany terminu dostawy/odbioru przez kupującego/zamawiającego.
  3. Wybarwienia drewna i kolorystyka tkanin: Kolory przedstawione na zdjęciach i w próbnikach są kolorami poglądowymi i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora.